Prof. Miloslav Starosta

(nar. 1940 v Bratislave) študoval hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu a HF VŠMU v Bratislave. V roku 1963 získal čestné uznanie na súťaži Fryderyka Chopina v Mariánskych Lázňach, v roku 1968 spoločne s Petrom Michalicom a Jurajom Alexandrom prvú cenu na súťaži k 50. výročiu ČSR v Prahe v kategórii klavírne trio. V roku 1976 spolu v Viktóriou Stracenskou absolvoval majstrovský interpretačný kurz „Das deutsche Lied“ pod vedením prof. Schillhawského na Mozarteu v Salzburgu, v roku 1985 mesačnú stáž na Gnesininych institute a Konzervatóriu P.I.Čajkovského v Moskve, s možnosťou hospitácií aj na talentových školách oboch týchto významných inštitúcií.

Od roku 1965 vyučoval hru na klavíri na Katedre klávesových nástrojov HF VŠMU. V roku 1980 získal hodnosť docenta, v roku 1988 profesora. Niekoľko rokov vyučoval externe i na Konzervatóriu v Bratislave. Počas vyše 40-ročnej pedagogickej činnosti na VŠMU vychoval rad úspešných absolventov v hre na klavíri a doktorandov v študijnom programe hra na klavíri i teória hudby. Väčšina z nich pôsobí na umeleckých stredných a vysokých školách doma i v zahraničí. V rokoch 1981-1982 pôsobil vo funkcii prodekana, 1982-1989 bol dekanom HF VŠMU.

Roky pedagogickej činnosti sprevádzala aktívna koncertná činnosť sólistu i komorného hudobníka v spolupráci s poprednými osobnosťami slovenského koncertného života, s bohatým zoznamom domácich i zahraničných koncertov, festivalových podujatí, ako aj nahrávok v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii i gramofónových záznamov pre vydavateľstvo OPUS.

Od roku 1991 viedol na HTF VŠMU predmety DPŠ (doplňujúceho pedagogického štúdia) pre študentov i absolventov fakulty a stal sa jedným zo zakladateľov študijného programu hra na klavíri - pedagogické zameranie. V roku 2000 sa stal vedúcim novo založeného Metodického centra HTF VŠMU, ktoré sa v roku 2003 pretransformovalo na Centrum výskumu HTF VŠMU. Prof. Starosta je naďalej pedagogicky činný, vedie predmety didaktika klavírnej hry a história klavírneho umenia a pedagogiky, ako aj doktorandské semináre, je školiteľom i oponentom bakalárskych, magisterských i doktorandských prác, publikuje knižne i v odbornej tlači. Bol zakladateľom časopisov Bulletin HTF (vychádzal v rokoch 2002-2004), od roku 2004-2008 bol na HTF šéfredaktorom odborného časopisu TEMPO.

Pedagogická, umelecká, i vedecká činnosť sa počas rokov pôsobenia doplňovali a vytvorili bázu tvorby pôvodnej a bohatej prekladovej študijnej literatúry i súčasného profilovania didaktických a historických disciplín na Katedre klávesových nástrojov. Táto činnosť sa odrazila i v spolupráci so zahraničnými osobnosťami a inštitúciami. Na pôde Metodického centra JAMU v Brne odznela roku 2003 prednáška F.Chopin ako pedagóg. Roku 2007 v rámci Komorných dní J.N.Hummela v Bratislave sa uskutočnila prednáška a obrazová prezentácia „Hummel a Bratislava“ na medzinárodnej akadémii „Hummel bez hraníc“. V máji 2008 sa Bratislave uskutočnila Medzinárodná muzikologická konferencia „Po stopách Hummela“, kde odznela aj prednáška „Hummelova veľká klavírna škola“.

 

Výber z najvýznamnejších publikácií

·         Prof. Starosta, Miloslav: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry, VŠMU Bratislava 2000, ISBN-85182-74-2, 132 strán.

·         Prof. Starosta, Miloslav: Cesty k umeniu klavírnej hry, AEPres a VŠMU Bratislava 2006, ISBN 80-88880-69-6, 216 strán.

·         Prof. Starosta, Miloslav: Grigorij Michailovič Kogan: Práca pianistu. Preklad u ruského originálu, VŠMU Bratislava 1990

·         Prof. Starosta, Miloslav: Jevgenij Michailovič Timakin: Výchova klavíristu. Preklad z ruského originálu, VŠMU Bratislava 1987

·         Prof. Starosta, Miloslav: Anna Viktorovna Malinkovskaja: Béla Bartók – pedagóg. Preklad z ruského originálu, VŠMU Bratislava 1994

·         Prof. Starosta, Miloslav: Kapitoly z histórie klavírneho umenia, in: Hudobný život Bratislava (17 pokračovaní) 1998-89

·         Prof. Starosta, Miloslav: Pri prameňoch úspechov sovietskeho hudobného školstva. Bratislava, Hudobný život, 1985, č. 3–5.

·         Prof. Starosta, Miloslav: Metodická príručka klavírnej hry pre ĽŠU. SPN, Bratislava 1986.